Xuất quân Học kỳ trong quân đội “Rèn kỹ năng – vững tương lai”

436

Lễ xuất quân Học kỳ trong quân đội “Rèn kỹ năng – Vững tương lai” được diễn ra sáng ngày 03/7/2019 tại sân 4A Nhà Văn hóa Thanh niên.