Tất cả chúng ta đều nhận được mệnh lệnh từ trái tim

117