Phong cách quần chúng – kỳ 3 (kỳ cuối)

  255

  VÌ DÂN

  “Riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do độc lập, dầu phải hy sinh tính mạng cũng không nề”.

  Kính cáo đồng bào, 06/6/1941, tài liệu gốc lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

  “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

  Trả lời các nhà báo nước ngoài, báo Cứu Quốc, số 147, 21/01/1946.

  “Chính phủ Cộng hòa Dân chủ là gì? Là đày tớ chung của dân, từ Chủ tịch toàn quốc đến làng. Dân là chủ thì Chính phủ phải là đày tớ”.

  Bài nói chuyện với các đại biểu thân sĩ trí thức, phú hào tỉnh Thanh Hóa, nói ngày 20/2/1947, tài liệu của Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Thanh hóa.

  Trang đầu bức thư Kính cáo đồng bào của Nguyễn Ấi Quốc, 06/6/1941: Ảnh tư liệu.

  “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật.

  Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.

  Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.

  Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

  Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, báo Cứu Quốc, số 69, 17/10/1945.

  “Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt “quan cách mạng” ra lệnh ra oai. Phải nắm vững quan điểm giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước. Phải thật thà, ngay thẳng; không được giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm. Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo; phải thực sự cầu thị, không được chủ quan. Phải luôn luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải “chí công vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Đó là đạo đức của người cộng sản”.

  Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội, nói tháng 3/1961, báo Nhân Dân, số 2563, ngày 27/3/1961.

  “Nói tóm lại, muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư”.

  Sao cho được lòng dân? báo Cứu Quốc, số 65, 12/10/1945.

  “Vậy cán bộ phải có đức tính thế nào?

  Đối với nhân dân: Phải nhớ Đoàn thể làm việc cho dân, Đoàn thể mình mạnh hay yếu là ở dân. Dân nghe theo là mình mạnh. Hiểu nguyện vọng của dân, sự cực khổ của dân. Hiểu tâm lý của dân, học sáng kiến của dân. Nhưng có những việc dân không muốn mà phải làm như tản cư, nộp thuế, những việc ấy phải giải thích cho dân rõ. Phải tôn kính dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân.

  Muốn cho dân phục phải được dân tin, muốn cho dân tin phải thanh khiết.

  Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa , 20/02/1947, tài liệu của Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Thanh Hóa.

  Sách Hồ Chí Minh bàn về phong cách, Nxb Trẻ, tr. 23 – 29.