Phim tư liệu Lược sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

923

Phim do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh thực hiện năm 2016.