Phim tài liệu: 45 năm Nhà Văn hóa Thanh niên – Điểm hẹn tuổi trẻ (Tập 1)

  • Tập 1: NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG QUÊN