Phim tài liệu: 45 năm Nhà Văn hóa Thanh niên – Điểm hẹn tuổi trẻ (Tập 2)

Tập 2: ĐIỂM HẸN TUỔI TRẺ