Những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nền đạo đức mới – kỳ 4 (kỳ cuối)

  778

  PHẢI TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN SUỐT ĐỜI

  “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

  Đạo đức cách mạng, tạp chí Học tập, số 12, 1958

  “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

  Đầu tháng 6/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với một số cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng về việc làm và xuất bản loại sách Người tốt việc tốt. Sách Hồ Chí Minh: Về công tác văn hóa văn nghệ, Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1971, tr.78-93

  “Quyết tâm trở thành người tốt là phải không sợ khổ, không sợ khó, nhất định làm đến cùng những điều chúng ta thấy đáng làm, cho dù chưa chắc thành công vẫn ra sức làm dù gặp phải gian nan nguy hiểm gì, cùng cực càng phấn đấu, không lùi bước, phải làm thực sự, làm nhanh, làm một cách kiên quyết”.

  Mục đọc sách, tài liệu chữ Hán, viết trong bản thảo Nhật ký trong tù // Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr 457.

  “Muốn được thích hợp với tình thế, muốn cùng tiến hay vượt các bạn khác ta cần phải nhận thức và tự giáo dục không ngừng, cần phải có sự thành thực tự vạch ra những khuyết điểm sai lầm để bồi bổ và sửa đổi đi. Sau khi làm xong một công tác gì, hay sau mỗi ngày làm việc, cần phải tự mình kiểm điểm xem có chỗ nào nhầm lẫn, chỗ nào chưa đầy đủ, có được ưu điểm gì nên nhớ, được kinh nghiệm gì quý đáng ghi. Phải bỏ hẳn thái độ “xong việc thì thôi”. Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”.

  Muốn thành cán bộ tốt, phải có tinh thần tự chỉ trích, báo Cứu Quốc, số 51, 26/9/1945.

  Sách Hồ Chí Minh bàn về đạo đức, Nxb Trẻ, tr. 58-59.