Những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nền đạo đức mới (kỳ 2)

  307

  XÂY PHẢI ĐI ĐÔI VỚI CHỐNG

  “- Người ta ai cũng có tính tốt và tính xấu. Muốn sửa tính xấu phải làm thế nào?

  – Tự phê bình rồi lại phải phê bình người khác nữa. Ví dụ: tôi làm điều xấu, các đồng chí trông thấy, phải phê bình cho tôi sửa chữa ngay. Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng chí trông thấy, lại lấy cớ nể “Cụ” không nói, là tôi mang nhọ mãi. Nhọ ở trên trán thì không quan trọng, nhưng nếu có vết nhọ ở trong óc, ở tinh thần, mà không nói cho người ta sửa tức là hại người”.

  Nói chuyện trong Lễ bế mạc lớp bổ túc trung cấp, báo Vệ quốc quân, số 15, 10/10/1947

  “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”.

  Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân, báo Nhân Dân, số 5409, 03/02/1969

  “Muốn xây dựng một xã hội mới và tốt đẹp, thì cần phải tiêu diệt những thói hư, tật xấu của xã hội cũ còn sót lại. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”.

  Bài nói tại Hội nghị phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, 27/7/1963, báo Nhân Dân, số 3416, 04/8/1963

  “Đảng phải đấu tranh không nhân nhượng chống tư tưởng bè phái, và phải tổ chức học tập có hệ thống chủ nghĩa Mác – Lênin để nâng cao trình độ văn hóa và chính trị cho các đảng viên. Phải giúp đỡ cán bộ không đảng phái nâng cao trình độ”.

  Những chỉ thị mà tôi nhớ và truyền đạt, tài liệu tiếng Pháp, 1939, bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị vào 27/7/1963.

  “Tiến hành chỉnh huấn phải nắm vững phương châm giáo dục nâng cao tư tưởng vô sản, khắc phục tư tưởng sai lầm, biểu dương ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm bằng cách kiên nhẫn giáo dục thuyết phục, phát huy tinh thần tự giác của mỗi người”.

  Nói chuyện tại Hội nghị chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp trong quân đội, nói 16/5/1957, sách Những lời kêu gọi của Hồ Chí Minh, Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1958, t.IV, tr.73-75

  Trích nguồn: Sách Hồ Chí Minh bàn về đạo đức, Nxb Trẻ, tr.50-53.