Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ

295

Cùng xem lại hình ảnh của Sài Gòn 45 năm trước, ngày thống nhất đất nước. Đúng vị trí đó, năm xưa là những giờ phút kết thúc cuộc chiến và nay là sự phát triển năng động, hiện đại của đô thị lớn nhất nước.

Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 1.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 2.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 3.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 4.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 5.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 6.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 7.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 8.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 9.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 10.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 11.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 12.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 13.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 14.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 15.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 16.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 17.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 18.

(Trích nguồn : tuoitre.vn)