Nguồn tư liệu chính thống nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam

405

Hệ thống tư liệu – văn kiện Đảng là một kho tư liệu chính thống và sâu sắc nghiên cứu, lưu trữ những thông tin về hệ thống học thuyết của Các Mác, Ph. ĂngGhen, V.I.Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh; các thông tin về các kỳ Đại hội Đảng, văn kiện Đảng, tìm hiểu lịch sử Đảng, cơ cấu tổ chức Đảng và nhiều tư liệu, văn kiện, văn bản khác.

Các bạn đoàn viên, thanh niên có thể truy cập vào địa chỉ:

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/home/index

Một số hình ảnh giao diện Cổng tư liệu – văn kiện Đảng: