MV Tôi yêu Nhà Văn hóa Thanh niên – ST: Mai Trâm

MV Điểm hẹn tuổi trẻ – ST: Mai Trâm