MC Quỳnh Hoa – Phó giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên