Liên hoan hợp xướng lần thứ 4 – năm 2021 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

54