Infographic: “Tết yêu nước” 2019

325

Một số infographic tuyên truyền Tết yêu nước do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh thực hiện.