Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2021

212

Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2021

Phòng, chống HIV/AIDS là bảo vệ chính bạn và gia đình bạn.