“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”

285

Chúng ta đang trong những ngày khó khăn nhất của cuộc chiến đẩy lùi dịch COVID-19.
Lúc này, ĐOÀN KẾT là sức mạnh của chúng ta. Mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị hãy đoàn kết, đồng lòng để tạo nên sức mạnh chiến thắng đại dịch.
“ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT
THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG”