Chương trình Hát về thời hoa đỏ năm 2018 do Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.