Chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 – 02/9/2021

152

Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021).