Cảnh báo tin giả

33

Hiện nay đang lưu truyền file excel phân vùng nguy cơ tại TPHCM (như hình).
Xin mọi người lưu ý danh sách này có nhiều điểm nghi vấn, chưa kiểm chứng:

  • Không có đơn vị ban hành
  • Còn thể hiện Quận 2, 9, Thủ Đức (hiện nay các quận này đã sáp nhập)
  • Trùng lắp tên nhiều phường (ví dụ Quận 2)
    ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI CẢNH GIÁC, KHÔNG CHIA SẺ THÔNG TIN NÀY!

Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh