Ban Chỉ huy, hệ thống chỉ tiêu, công trình trọng điểm chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2021 quận Tân Bình

74

Với tinh thần “lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”. Ban Chỉ huy Chiến dịch và các chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng quận Tân Bình đã sẵn sàng cho 01 mùa hè thật đặc biệt, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng lần thứ 20.

Sau đây xin giới thiệu thành phần Ban Chỉ huy, hệ thống chỉ tiêu, công trình trọng điểm chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2021.