Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ, giai đoạn 2019-2022

2609

Ngày 01/4 Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ, giai đoạn 2019-2022. Câu lạc bộ Lý luận trẻ là mô hình tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học. Từ đó góp phần thực hiện thành công Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022” và Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ khuyến khích các bạn trẻ tích cực phát huy trí tuệ, năng lực công tác, vận động và định hướng đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, tích cực tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội; đồng thời tham góp nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực vào công tác nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trẻ

Câu lạc bộ Lý luận trẻ là diễn đàn, sân chơi giúp đoàn viên, thanh niên được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị – xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các luồng tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn – Hội – Đội trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một các thấu đáo, cặn kẽ. Hoạt động câu lạc bộ phải gắn với công tác thanh vận, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao cho Tạp chí Thanh niên – Cơ quan Lý luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn xây dựng diễn đàn “Lý luận trẻ” trên Tạp chí Thanh niên và Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn; xây dựng đội ngũ cộng tác viên từ nguồn thành viên các câu lạc bộ Lý luận của các đơn vị đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc; đăng tải các bài viết, nội dung chuyên đề về công tác lý luận – nghiệp vụ.

Các cấp bộ Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả mô hình câu lạc bộ Lý luận trẻ. Mỗi câu lạc bộ nên có từ 10 – 20 thành viên, nếu nhiều hơn 20 thành viên có thể chia thành các tổ, nhóm để sinh hoạt. Thành phần tham gia câu lạc bộ là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích, có khả năng nghiên cứu về lý luận, chính trị. Khuyến khích đội ngũ Đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, giảng viên trẻ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Ngoài ra, tùy điều kiện, Câu lạc bộ có thể mời các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cựu cán bộ đoàn, các đồng chí trong cấp ủy Đảng, các chuyên gia về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia với vai trò tư vấn, hỗ trợ, báo cáo viên.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ do các Tỉnh, thành đoàn, các quận, huyện đoàn và các đơn vị trực thuộc thành lập sẽ chịu sự quản lý, trực tiếp chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Các câu lạc bộ Lý luận trẻ tại các trường Đại học, Cao đẳng do Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc phối hợp với Ban Giám hiệu, Ban Giám đốc nhà trường chỉ đạo thành lập. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ do Ban Thường vụ Đoàn các cấp quyết định công nhận, có trách nhiệm quản lý, định hướng, duy trì hoạt động của Câu lạc bộ.

Dưới đây là Hướng dẫn về việc thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Căn cứ Hướng dẫn này, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai, định hướng và tổ chức các hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ.

Tải file văn bản hướng dẫn việc thành lập và tổ chức Câu lạc bộ Lý luận trẻ dưới đây:

http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/S%E1%BB%91%20%20%20%2029%20%20-HDTW%C4%90TN-BTG.doc