Anh NGUYỄN XUÂN MINH – Nguyên Quyền Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên từ năm 1999 đến năm 2000 và Nguyên Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên từ năm 2000 đến năm 2006.