12 tiêu chí mẫu hình thanh niên thời kỳ mới

11488

1. Có lý tưởng cách mạng.
2. Bản lĩnh vững vàng.
3. Giàu lòng yêu nước.
4. Đạo đức trong sáng.
5. Lối sống văn hóa.
6. Tuân thủ pháp luật.
7. Tiên phong hành động.
8. Sáng tạo không ngừng.
9. Học tập liên tục.
10. Có sức khỏe tốt.
11. Kỹ năng phù hợp.
12. Khát vọng vươn lên.