Tuổi trẻ cả nước triển khai Đề án “Tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2

347

Đây là nội dung Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia triển khai Dự án Dữ liệu bản đồ số hóa. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục tập trung triển khai các nội dung thực hiện Đề án.

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/TWĐTN-TNTH ngày 02/12/2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhitham gia “Hệ tri thức Việt số hóa”.Kết thúc giai đoạn 1 – năm 2017,Đề án đã có 46,159 tài khoản trên cổng thông tin itrithuc.vn; 10,462 bộ dữ liệu mở; 3,240,460 câu hỏi; 5,931 bài viết trên cây tri thức.

Giai đoạn 2 – năm 2018, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia triển khai Dự án Dữ liệu bản đồ thuộc Đề án. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục tập trung triển khai các nội dung thực hiện Đề án, cụ thể:

– Thành lập các đội hình thu thập dữ liệu trên địa bàn tỉnh, thành phố. Xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia cung cấp thông tin địa chỉ tại khu vực dân cư đoàn viên, thanh niên sinh sống(phụ lục hướng dẫn kèm theo).

– Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khaisử dụng Hệ tri thức Việt số hóa của các cơ sở Đoàn, Hội, Đội, của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

– Phát huy hệ thống thông tin, tuyên truyền của địa phương, đơn vị, tờ tin của Đoàn trong việc giới thiệu, phổ biến các nội dung Hệ tri thức Việt số hóa và các nội dung đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia triển khai trong giai đoạn 2 của Đề án.

 

Theo http://thanhgiong.vn