Cuộc vận động sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. HCM lần X

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: – Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng. – Tìm kiếm biểu... Xem tiếp