Phong cách dân chủ – kỳ 2

  57
  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các anh hùng và chiến sĩ thi đua nông nghiệp (27/5/1957).

  THỰC HÀNH DÂN CHỦ

  “Lề lối làm việc phải dân chủ. Cấp trên phải thường kiểm tra cấp dưới. Cấp dưới phải phê bình cấp trên. Giúp nhau kinh nghiệm và sáng kiến, giúp nhau tiến bộ. Tự phê bình và phê bình nhau theo tinh thần thân ái và lập trường cách mệnh”.

  Thư gửi Hội nghị công an toàn quốc, 15/01/1950, tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

  “Kiểm thảo phải khởi đầu từ cấp trên, dần dần đến cấp dưới. Cán bộ cấp trên phải làm gương mẫu thật thà tự phê bình, phải hoan nghênh và khuyến khích mọi người phê bình mình, tức là phải thực hiện dân chủ rộng rãi. Từ trên xuống, rồi từ dưới lên.”

  Tự phê bình và phê bình, báo Nhân Dân, số 45, 14/02/1952.

  “Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ.

  …Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng. Cho nên phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công.

  Quần chúng tức là toàn thể chiến sĩ trong quân đội, toàn thể công nhân trong xưởng, toàn thể nhân viên trong cơ quan, v.v., rồi đến toàn thể nhân dân. Cũng như mọi việc khác, việc “chống” này phải động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc chắn thành công. Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng”.

  Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, chống bệnh quan liêu, nói chuyện năm 1952 nhân dịp có phong trào sản xuất và tiết kiệm, tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ quốc gia I.

  “Bệnh quan liêu mệnh lệnh chỉ đưa đến một kết quả là: hỏng việc. Vì vậy, chúng ta phải mau mau chữa bệnh nguy hiểm ấy.

  Cách chữa bệnh ấy gồm có một nguyên tắc là: Theo đúng đường lối nhân dân và 6 điều là:

  • Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết;
  • Liên hệ chặt chẽ với nhân dân;
  • Việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ;
  • Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân, và hoan nghênh nhân dân phê bình mình;
  • Sẵn sàng học hỏi nhân dân;
  • Tự mình phải làm gương mẫu cần kiệm liêm chính, để nhân dân noi theo”.
  Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh, báo Nhân Dân, số 23, 02/09/1951.

  Sách: Hồ Chí Minh bàn về phong cách, Nxb Trẻ, tr. 35 – 37.