Bạn đang xem
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh Sự kiện 

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh

Đồng chí Trường Chinh là tấm gương người chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời phấn đấu vì lí tưởng cao đẹp của dân tộc và thời đại. Trải qua 81 tuổi đời, 63 năm hoạt động cách mạng kiên cường và liên tục, đồng chí Trường Chinh đã nêu một tấm gương sáng chói và để lại cho chúng ta những bài học quý giá 5voq7jn.

Trang thông tin điện tử Thành Đoàn tổng hợp cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí qua Infographic và là chất liệu để cơ sở Đoàn làm tài liệu tuyên truyền.

Theo Thành Đoàn TP HCM

Bài viết liên quan

Hãy viết bình luận