Bạn đang xem

Giới thiệu

Giới thiệu

Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa – xã hội của thanh niên thành phố, là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Thành Đoàn, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản tại ngân hàng.
CHỨC NĂNG
Tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội theo định hướng chính trị của Đoàn Thanh niên cộng sản, nhằm mục đích tập hợp và giáo dục, rèn luyện thanh niên về mọi mặt, hình thành và phát triển nhân cách người thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước xã hội chủ nghĩa.
Hoạt động của Nhà Văn hóa Thanh niên nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên đang sinh sống, lao động, học tập … trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
NHIỆM VỤ
1-     Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Ban chấp hành Thành Đoàn, các chương trình công tác của Ban Thường vụ Thành Đoàn. Thông tin kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế, cùng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức giới thiệu nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong hoạt động thanh niên.
2-     Phổ biến các kiến thức cơ bản về chính trị – kinh tế – khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ, quan hệ quốc tế, giao tiếp ứng xử, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao và các kiến thức phổ thông khác theo nhu cầu tuổi trẻ.
3-     Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa trong và ngoài nước, các hoạt động vui chơi, giải trí nhằm giáo dục thị hiếu thẩm mỹ, đáp ứng các nhu cầu phát triển năng khiếu, sở thích, phát huy tính năng động, sáng tạo văn hóa và tính tích cực xã hội của thanh niên.
4-     Tích cực góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong nền kinh tế thị trường, trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.
5-     Nghiên cứu thể nghiệm các hoạt động mới về văn hóa – xã hội có tác động đến đời sống tinh thần của thanh niên. Củng cố, hình thành và phát triển hệ thống đội – nhóm – câu lạc bộ trong Nhà Văn hóa Thanh niên và cơ sở.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC : (click vào hình ảnh để xem)

phancapnvhtn

Hãy viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.