Chung kết Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ năm 2019

56

Vòng Chung kết Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ năm 2019 sẽ được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên vào lúc 18g00 ngày 26/10/2019.