8 giá trị hình mẫu thanh niên TP. Hồ Chí Minh

698

8 giá trị hình mẫu thanh niên rèn luyện của thanh niên TP. Hồ Chí Minh thời kỳ mới.